ဆက္သြယ္ရန္အယ္ဒီတာရံုး
မ်ိဳးႀကဲသူ စာေစာင္ရံုးခန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ား ေက်ာင္းတိုက္
၂၉၂ (က) ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။


ဖံုး
501489

အီးေမလ္း
sower.catholicmonthly@gmail.com